Оферта (публічний договір), чинна з 04.10.2022 року

 1. Загальні положення

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – Оферта) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЧАСНО СЕРВІС” (надалі – Оператор), якому належить право інтелектуальної власності на програмну продукцію у вигляді онлайн-сервісу “Вчасно Каса”, щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом попередньої оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Користувачем онлайн-сервісу “Вчасно Каса” (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах викладених в Оферті).

1.3. Дія цієї Оферти також поширюється на взаємодію Користувача з Оператором шляхом встановлення на пристрій Користувача під управлінням (Windows, Linux, iOS, Android) інших програмних продуктів (застосунків) за допомогою яких Користувач може отримати Доступ до Сервісу Вчасно Каса, наприклад таких як – Модуль інтеграції/Вчасно Каса (застосунок).

 

 1. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі

2.1. Додаткові послуги – послуги з надсилання електронних розрахункових документів на кінцеве обладнання клієнтів/покупців Користувача у форматі Viber-повідомлення або SMS-повідомлення. 

2.2. Доступ до Сервісу Вчасно Каса – надання можливості користуватися результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу “Вчасно Каса” за посиланнями – https://kasa.vchasno.com.ua/, https://kasa.vchasno.ua/.

2.3. Доступ до Онлайн-сервісу Вчасно.КЕП – надання можливості користуватися спеціальним програмним забезпеченням інформаційно-телекомунікаційної системи Оператора у вигляді Онлайн-сервісу Вчасно.КЕП за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua.

2.4. Інтеграційний шлюз для обміну даними при реєстрації розрахункових операцій (Модуль інтеграції/Вчасно Каса (застосунок)) – програмний продукт у вигляді модуля, що забезпечує можливість зберігання кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису для підписання електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків, виконання функції присвоєння номеру фіскальному документу та інтеграції по API/SDK між Сервісом Вчасно Каса та обліковою системою Користувача для реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та може надаватися Користувачам в межах  тарифів Сервісу Вчасно Каса.

2.5. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти та використовує Сервіс Вчасно Каса. 

2.6. Онлайн-сервіс Вчасно Каса (Сервіс Вчасно Каса) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, що знаходиться за посиланнями – https://kasa.vchasno.ua/, https://kasa.vchasno.com.ua/ та може функціонувати шляхом взаємодії з обліковою системою Користувача, іншими програмними продуктами (застосунками) за допомогою яких Користувач може отримати Доступ до Сервісу Вчасно Каса та являє собою програмне рішення (програмний реєстратор розрахункових операцій), в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер Державної податкової служби України і який призначений для забезпечення автоматизації процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». 

2.7. Онлайн-сервіс Вчасно.КЕПспеціальне програмне забезпечення інформаційно-телекомунікаційної системи Оператора у вигляді онлайн-сервісу за посиланням – https://cap.vchasno.com.ua, що містить у своєму складі засоби кваліфікованого електронного підпису.

2.8. Особовий рахунок – рахунок Користувача в Сервісі на якому фіксуються платежі Користувача та суми грошових коштів, списані з платежів Користувача в якості оплати за Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса. 

2.9. Особистий кабінет – веб-сторінка в Сервісі, що містить інформацію про поточний стан Особового рахунку Користувача на якій Користувачем здійснюється замовлення Послуг, формування рахунку на оплату Послуг, а також надсилаються спеціальні повідомлення Оператора для Користувача. 

2.10. Сторони (кожна окремо – Сторона) – Користувач та Оператор.

2.11. Тариф Оператора (Тариф) – ціна Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса та ціна Додаткових послуг, що вказані за посиланням – http://kasa.vchasno.com.ua/ та/або в цьому Договорі. Сторони погодили, що під терміном “місяць” в найменуванні Тарифів мається на увазі період з дати коли Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса вважаються наданими згідно з пунктом 4.3 цього Договору і до аналогічної дати наступного календарного місяця (у разі, якщо аналогічна дата відсутня в календарному місяця – дата, що передує аналогічній даті).

2.12. Інші терміни, які вживаються в цьому Договорі, якщо не надано іншого визначення в Договорі, застосовуються в розумінні, як то передбачено в Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». 

 

 1. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є надання Оператором Користувачу наступних послуг:

3.1.1. Надання Доступу Користувачу до Сервісу Вчасно Каса, що забезпечує реєстрацію розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та автоматизацію процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків, в тому числі, шляхом взаємодії з іншими програмними продуктами (застосунками) за допомогою яких Користувач може отримати Доступ до Сервісу Вчасно Каса відповідно до обраних Користувачем Тарифів Сервісу Вчасно Каса, які розміщені за посиланням – http://kasa.vchasno.com.ua/ (надалі – Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса);

3.1.2. Надання Користувачу послуги з надсилання електронних розрахункових документів на кінцеве обладнання клієнтів/покупців Користувача у форматі Viber-повідомлення або SMS-повідомлення (надалі – Додаткові послуги);

3.1.3. Надання Користувачу послуги з налаштування інтеграції Сервісу Вчасно Каса з обліковими системами Корисувача (надалі – Послуги з налаштування інтеграції).

3.2. Користувач погоджується з умовами і зобов’язується виконувати Політику конфіденційності (https://vchasno.ua/privacy-policy), яка є невід’ємною частиною Договору і акцептом цієї Оферти підтверджує свою безумовну згоду на її дотримання.

3.3. Порядок отримання Користувачем простої (невиключної) ліцензії на Модуль інтеграції/Вчасно Каса (застосунок) за допомогою якого Користувач може отримати Доступ до Сервісу Вчасно Каса, передбачені Ліцензійним публічним договором на право використання програмних продуктів згідно з Додатком № 1 який є невід’ємною частиною Договору і акцептом цієї Оферти Користувач підтверджує свою безумовну згоду на його дотримання у разі використання Модуля інтеграції/Вчасно Каса (застосунок).

 

 1. Умови надання Послуг

4.1. Доступ до Сервісу Вчасно Каса надається Оператором Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше реєстрації Користувача.

4.2. Реєстрація та активація Користувача в Сервісі Вчасно Каса здійснюється шляхом використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Оператор здійснює активацію Користувача через перевірку відповідності кваліфікованого сертифікату відкритого ключа або удосконаленого електронного підпису/удосконаленої електронної печатки Користувача отриманим від нього ідентифікаційним даним.

4.3. Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса за тарифом “Оптимальний на 1 місяць” вважаються наданими з дати списання Оператором з Особового рахунку Користувача плати згідно з Тарифом у розмірі вартості ціни Доступу до Сервісу Вчасно Каса, що вказана за посиланням – https://kasa.vchasno.com.ua/#price та надання/продовження Доступу до Сервісу Вчасно Каса в межах однієї каси (присвоєння їй фіскального номеру). 

4.4. В рамках Тарифів можливе додаткове придбання  Доступу до Сервісу Вчасно Каса шляхом приєднання додаткових кас (присвоєння їм фіскального номеру), при цьому з Особового рахунку Користувача Оператором списується вартість ціни Доступу до Сервісу Вчасно Каса за Тарифом за кожну додаткову касу (присвоєний їй фіскальний номер).

4.5. Послуги з налаштування інтеграції Сервісу Вчасно Каса з обліковими системами Користувача надаються Оператором на підставі наданого Оператором або самостійно сформованого у Особистому кабінеті рахунку на оплату.

4.6. Додаткові послуги замовляються Користувачем шляхом підключення Додаткових послуг за допомогою API за інструкцією наданою Оператором.

4.7. Датою початку надання Додаткових послуг є дата першого надсилання електронного розрахункового документу клієнту/покупцю Користувача у форматі Viber-повідомлення або SMS-повідомлення. 

4.8. Користувач має право замовити спеціальний Тариф на Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса, вартість якого становить 0,10 грн (десять копійок) без ПДВ за реєстрацію та присвоєння з використанням Сервісу Вчасно Каса одного фіскального номеру електронному розрахунковому документу, або електронному фіскальному звіту, або електронному фіскальному звітному чеку Користувача, при умові придбання Користувачем шляхом передоплати (списання з Особового рахунку Користувача) не менше, ніж 10 000 (десять тисяч) електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів або електронних фіскальних звітних чеків.                  

4.8.1. Після використання попередньо сплаченої кількості електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів або електронних фіскальних звітних чеків, подальше надання Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса за спеціальним Тарифом здійснюється на умовах 100% попередньої оплати електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів або електронних фіскальних звітних чеків, але у розмірі не менше мінімальної кількості, встановленої пунктом 4.8 цього Договору.

4.8.2. Строк дії попередньо оплачених електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів або електронних фіскальних звітних чеків становить 365 (триста шістдесят п’ять) днів з дати списання попередньої оплати з Особового рахунку Користувача. Залишок невикористаних Користувачем протягом строку дії попередньо оплачених електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів або електронних фіскальних звітних чеків анулюється, грошові кошти поверненню не підлягають.

 

 1. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти.

5.1. Ціна Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса та ціна Додаткових послуг з надсилання електронних розрахункових документів у форматі Viber-повідомлення або SMS-повідомлення визначається згідно з обраним Користувачем Тарифом на веб-сайті Оператора за посиланням – http://kasa.vchasno.com.ua, або згідно з цим Договором, або шляхом підписання окремого договору за узгодженою між Сторонами ціною.

5.2. Оператор має право надавати Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса на спеціальних умовах (спеціальні пропозиції), під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайтах Оператора або в цьому Договорі.

5.3. У випадку придбання Користувачем Доступу до Сервісу Вчасно Каса за платним тарифом, умови такого придбання можуть визначатися:

– відповідним окремим договором Користувача та Оператора з визначеними умовами надання Доступу до Сервісу Вчасно Каса та ціною такого доступу;

– онлайн-замовленням, яке здійснюється через Особистий кабінет Користувача. Користувач підтверджує своє замовлення шляхом внесення коштів на Особовий рахунок Користувача (акцепту Оферти). Оператор залишає за собою право відмовити Користувачу у виконанні замовлення.

5.4. Оператор має право з метою демонстрації та ознайомлення з функціоналом Сервісу Вчасно Каса надавати тестовий Доступ до Сервісу Вчасно Каса протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати реєстрації першої каси (присвоєння їй фіскального номеру), що є рекламою в розумінні чинного законодавства України та надається Оператором для підвищення лояльності та залучення нових Користувачів.

5.5. Надання Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса здійснюється на умовах 100% попередньої оплати за наступний період користування Доступом до Сервісу Вчасно Каса, окремо по кожній касі Користувача, шляхом внесення Користувачем грошових коштів на Особовий рахунок. 

5.6. У випадку зміни Тарифів протягом оплаченого Користувачем періоду використання, вартість доступу для такого Користувача залишається незмінною до закінчення оплаченого періоду користування таким тарифом. 

5.7. Користувач зобов’язується самостійно слідкувати за станом свого Особового рахунку та своєчасно вносити кошти в якості плати за Доступ до Сервісу Вчасно Каса.

5.8. Перед здійсненням чергової оплати Послуг, Користувач зобов’язаний ознайомитися з умовами їх надання та вартістю. Оплатою Послуг Користувач підтверджує, що ознайомився із чинними Тарифами та надає свою згоду на продовження договірних відносин з Оператором на умовах, які встановлені Оператором та є чинними на момент оплати. Оплата Послуг Доступу здійснюється Користувачем в безготівковій формі на поточний рахунок Оператора, при цьому функціональні можливості Сервісу Вчасно Каса можуть містити функціонал для ініціювання переказу коштів Користувачем з використанням реквізитів платіжної картки на користь Оператора (за посередництвом послуг банків-еквайрів, небанківських фінансових установ та платіжних систем). Оплата здійснюється із обов’язковою вказівкою у призначенні платежу номеру рахунку, найменування та ЄДРПОУ або ІПН Користувача. При цьому, будь-які кошти, отримані на банківський рахунок Оператора із призначенням платежу, що відповідає номеру рахунку, найменуванню та ЄДРПОУ або ІПН Користувача визнаються для цілей цього Договору коштами, сплаченими Користувачем.

5.9. Всі платежі Користувача за Доступ до Сервісу Вчасно Каса обліковуються на Особовому рахунку тільки після надходження відповідних грошових коштів на поточний рахунок Оператора.

5.10. Стягнення Оператором з Користувача плати за Доступ до Сервісу Вчасно Каса, у розмірі встановленому Тарифом, здійснюється автоматично шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку, по кожній касі Користувача окремо, у момент обрання Тарифу (у разі першого підключення каси) за наступний період користування Доступом до Сервісу Вчасно Каса, або у момент закінчення попередньо сплаченого періоду користування касою та автоматичного підключення Доступу до Сервісу Вчасно Каса на наступний період. 

5.11. Оператор автоматично припиняє Доступ до Сервісу Вчасно Каса, якщо на момент закінчення попередньо сплаченого періоду користування касою, на Особовому рахунку Користувача відсутні грошові кошти у розмірі Тарифу за наступний період користування Доступом до Сервісу Вчасно Каса у межах цієї каси.

5.12. У період припинення Доступу до Сервісу Вчасно Каса, Оператор зберігає Особовий рахунок Користувача та можливість поновлення надання Доступу до Сервісу Вчасно Каса. 

5.13. Оператор відновлює Доступ до Сервісу Вчасно Каса за наявності грошових коштів на Особового рахунку у розмірі Тарифу за наступний період користування Доступом до Сервісу Вчасно Каса, при цьому Доступ відновлюється починаючи з тієї каси, Доступ до якої було припинено першою.

5.14. Якщо на момент розірвання договірних відносин на Особовому рахунку Користувача є залишок коштів, то на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Користувача, такий залишок повертається Користувачу протягом 30 (тридцяти) днів з моменту розірвання договірних відносин.

5.15. Факт належного надання Оператором Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акта надання послуг (надалі – Акт) на суму ціни Доступу до Сервісу Вчасно Каса за тарифом “Оптимальний на 1 місяць” датою надання Доступу до Сервісу Вчасно Каса в межах однієї каси (присвоєння їй фіскального номеру), а за спеціальним тарифом згідно з пунктом 4.8 цього Договору, в залежності від кількості присвоєних фіскальних номерів електронним розрахунковим документам, електронним фіскальним звітам або електронним фіскальним звітним чекам створеним з використанням Сервісу Вчасно Каса у звітному місяці, який оформляється Оператором у вигляді електронного документу та передається на підпис Користувачу до 10 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса. Факт належного надання Оператором Додаткових послуг за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акта на суму ціни Додаткових послуг в залежності від кількості надісланих електронних розрахункових документів на месенджер Viber у звітному місяці, які оформляються Оператором у вигляді електронних документів та передаються на підпис Користувачу до 10 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Додаткові послуги.

5.16. Користувач повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Оператора або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акта та/або до Послуг, в тому числі, їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі збоїв в роботі Сервісу, та/або у разі виявлення Користувачем недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк в 3 (три) робочі дні, надати Оператору відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акта, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).

5.17. У випадку, якщо Користувач не надає Оператору у строк, визначений у пункті 5.16 Договору, підписаний зі своєї сторони Акт або Мотивовану відмову, надані Послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.

5.18. Оплата за Додаткові послуги та Послуги з налаштування інтеграції здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі. Додаткові послуги, надані Оператором протягом календарного місяця, оплачуються на умовах післяплати, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Користувачем Акта надання послуг відповідно до умов пунктів 5.16 цього Договору.

5.19. Оператор сервісу має право переглянути Тариф, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресами, вказаними у пункті 5.1 Договору, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

5.20. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора Сервісу письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

5.21. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом внесення коштів на Особовий рахунок Користувача у якості попередньої оплати Послуг або шляхом реєстрації в Сервісі Вчасно Каса.

5.22. Послуги з налаштування інтеграції встановлені пунктом 3.1.3 Договору можуть надаватися Оператором Користувачу на умовах 100% попередньої оплати у розмірі 1500,00 грн (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

5.23. Факт належного надання Оператором Послуг з налаштування інтеграції засвідчується підписанням Сторонами Акта надання послуг по факту завершення налаштування інтеграції Сервісу Вчасно Каса з обліковою системою Користувача, який оформляється Оператором у вигляді електронного документу та передається на підпис Користувачу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надання Оператором Послуги з налаштування інтеграції. 

5.24. В межах Тарифів, Користувач має право, з метою ознайомлення з базовими функціональними можливостями, отримати безкоштовний Доступ до онлайн-сервісу Вчасно.КЕП (https://cap.vchasno.ua), що забезпечує надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, шляхом отримання Користувачем можливості після проходження реєстрації та ідентифікації в порядку встановленому публічним договором (офертою) онлайн-сервісу Вчасно.КЕП (https://cap.vchasno.com.ua/oferta) набути статусу користувача онлайн-сервісу Вчасно.КЕП та отримати право згенерувати комплекти ключів, кількість яких вказана в обраному Користувачем Тарифі.

5.25. Право Користувача згенерувати комплекти ключів, встановлене пунктом 5.24 цього Договору, дійсне протягом строку дії обраного Користувачем Тарифу. Строк дії сертифікату відкритого ключа становить – 1 рік (365 днів) з дати генерації (отримання) комплекту ключів і не залежить від строку дії обраного Користувачем Тарифу.

 

 1. Використання об’єктів права інтелектуальної власності

6.1. Сервіс Вчасно Каса, який являє собою програмний продукт до складу якого входять зображення, текстові матеріали та інші об’єкти авторських і/або суміжних прав, а так само об’єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад сервісів або є його додатковими компонентами чи матеріалами, також чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (надалі – Об’єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та іншими законодавчими актами у сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Оператору на виключному праві, якщо інше не зазначено в повідомленні про права.

6.2. Оператор надає користувачеві право використання Об’єктів права інтелектуальної власності на умовах простої (не виключною) ліцензії на території всіх країн світу зазначеними в цій Оферті способами виключно з метою отримання Користувачем доступу до сервісів Оператора за цим Договором.

6.3. Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, реверсувати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати сервіси, в тому числі їх окремі частини чи окремі складові у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об’єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу Оператора.

6.4. Програмне забезпечення, яке є складовою сервісів, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку сервісів і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Користувач приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення і дозволяєте сервісам постачати їх у рамках отримання Послуг.

 

 1. Строк дії і зміна умов Оферти

7.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням – https://kasa.vchasno.ua/ (https://kasa.vchasno.com.ua/) і діє до моменту відкликання Оферти Оператором.

7.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 7.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні. 

 

 1. Строк дії Договору та припинення Договору

8.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.

8.2. Договір може бути достроково розірваний:

8.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;

8.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

8.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

8.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

8.2.5. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, останній повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг.

 

 1. Відомості про конфіденційність та гарантії

9.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Незважаючи на обмеження, встановлені цим пунктом Договору, Сторони погоджуються, що Оператор протягом строку дії Договору з Користувачем, має право розміщувати зображення логотипу (в тому числі, знаку для товарів і послуг) Користувача та його найменування на веб-сайті Оператора – https://kasa.vchasno.com.ua/ у розділі “Вчасно.Каса вже користуються”, веб-сайті – https://plus.vchasno.ua/, в тому числі, шляхом публікації інформації про надання Послуг Користувачу в соціальних мережах та шляхом надсилання електронних повідомлень з метою реклами послуг Оператора. 

9.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператору, що:

9.2.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації в якості Користувача на веб-сайтах: https://kasa.vchasno.ua/, https://kasa.vchasno.com.ua/ та/або при оформленні платіжних документів, оплаті Послуг;

9.2.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

9.2.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

9.3. Приймаючи цю Оферту, Користувач погоджуються на використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу з Оператором в межах виконання цього Договору. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги», при цьому, Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

9.4. Користувач гарантує, що особа, яка використовує кваліфікований електронний підпис Користувача є належним чином уповноваженим представником Користувача на законних підставах.

9.5. Користувач зобов’язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

9.6. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій не уповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач письмово повідомив Оператора про втрату паролю.

 

 1. Персональні дані

10.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

10.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

 

 1. Відповідальність і обмеження відповідальності

11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

11.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу Вчасно Каса, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

11.3. У випадку порушення Користувачем строків оплати Послуг, передбачених цим Договором, Користувач сплачує на користь Оператора пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених Користувачем Послуг, за кожен день існування такого порушення.

 

 1. Порядок вирішення спорів

12.1. Всі спори та розбіжності, пов’язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

 

 1. Форс-мажор

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.

13.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов’язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

13.3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

 

 1. Реклама

14.1. Певні Послуги підтримуються прибутками від реклами та можуть передбачати показ рекламних оголошень.

14.2. Методи, способи та порядок розміщення рекламних оголошень в Сервісі Вчасно Каса визначається Оператором та може зазнавати змін без спеціального повідомлення Користувачів.

14.3. З урахуванням наданого доступу до Сервісу Вчасно Каса, Користувач погоджується, що Сервіс Вчасно Каса може розміщувати таку рекламу.

 

 1. Реквізити

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»

Місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літ. 4Г, приміщення 604

Код ЄДРПОУ 41231992

IBAN: UA703052990000026007006227173 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 

МФО 305299

Додаток № 1

до Публічного договору (оферти) 

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на право використання програмних продуктів

Цей документ являє собою відкриту пропозицію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЧАСНО СЕРВІС» (надалі – Ліцензіар), щодо укладення Ліцензійного договору на право використання програмних продуктів (застосунків) – Інтеграційний шлюз для обміну даними при реєстрації розрахункових операцій (Модуль інтеграції/Вчасно Каса (застосунок)) (надалі – Програмні продукти), як об’єктів права інтелектуальної власності, на викладених у цьому Ліцензійному публічному договорі (надалі – Ліцензійний договір) умовах.

 

Відповідно до ст.ст. 205, 634, 638-642, 1107-1110 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в цьому Ліцензійному договорі умов, особа, яка шляхом завантаження та/або встановлення або іншого початку використання Програмних продуктів будь-яким іншим способом, стає Ліцензіатом (акцепт умов рівнозначний укладанню Ліцензійного договору) та отримує право на використання відповідного завантаженого (встановленого) Програмного продукту, як об’єкта права інтелектуальної власності.

 

 1. Загальні положення

1.1. За цим Ліцензійним договором, у випадку його акцепту Ліцензіатом, Ліцензіар передає, а Ліцензіат (Користувач Сервісу Вчасно Каса) приймає прості (невиключні) ліцензії на Програмні продукти, якими Ліцензіат володіє та користується протягом строку дії цього Ліцензійного договору на визначених Ліцензіаром умовах, без права передачі його третім особам (надалі – Ліцензія).

1.2. Дія наданої Ліцензії безпосередньо пов’язана із використанням Ліцензіатом Сервісу Вчасно Каса відповідно до Публічного договору (оферти) або окремо укладеного, індивідуального договору. У випадку припинення використання Сервісу Вчасно Каса, Ліцензіат втрачає право на використання Програмних продуктів, а дія цього Ліцензійного договору вважається припиненою. Строк дії Ліцензії встановлюється на строк дії протягом якого Ліцензіатом використовується Сервіс Вчасно Каса.

1.3. Право, яке передається за цієї Ліцензією, поширюється в межах території усього світу.

1.4. Умови цієї Ліцензії поширюються також на оновлення, доповнення, додаткові компоненти Програмних продуктів, що забезпечують їх функціонування. Ліцензіар зобов’язується здійснювати оновлення, доповнення, доопрацювання Програмних продуктів з метою повноцінного їх функціонування задля забезпечення можливості Ліцензіата користуватися Сервісом Вчасно Каса.

1.5. Сторони погодили, що ця Ліцензія на використання Програмних продуктів надається Ліцензіаром Ліцензіату виключно з метою забезпечення можливості Ліцензіата скористатися послугами Ліцензіара, що надаються згідно з умовами Публічного договору (оферти) про надання Доступу до Сервісу Вчасно Каса. 

1.6. Вартість надання Ліцензії входить до вартості Послуги Доступу до Сервісу Вчасно Каса та не підлягає додатковій оплаті. 

1.7. Право на використання Програмних продуктів виникає у Ліцензіата з дати початку надання Послуг Сервісу Вчасно Каса та відповідно до обраного Субліцензіатом Тарифу згідно з Публічним договором (офертою). 

1.8. Доступ до Програмних продуктів за цією Ліцензією надається Ліцензіаром шляхом встановлення на пристрій Ліцензіата. 

1.9. Ліцензіат не має права надавати Програмні продукти в оренду, лізинг, інше використання або комерційний прокат третім особам.

1.10. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цієї Ліцензії, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством  та умовами Публічного договору (оферти).

 

 1. Умови надання Субліцензії:

2.1. Ліцензіат має право використовувати Програмні продукти виключно у відповідності до їх функціональних призначень та умов цієї Ліцензії.

2.2. Ліцензіат зобов’язаний:

2.2.1. повідомити Ліцензіара про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності на Програмні продукти;

2.2.2. не здійснювати зміни, не модифікувати та не вдосконалювати Програмні продукти;

2.2.3 не використовувати Програмні продукти у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням;

2.2.4. не використовувати код Програмних продуктів та не передавати його будь-яким третім особам з метою створення або розповсюдження чи передачі в будь-якій іншій формі широкому колу осіб ідентичних Програмних продуктів;

2.2.5. не робити несанкціоновані копії Програмних продуктів на будь-які носії для зберігання інформації в електронному вигляді та шляхом викладення в мережу Інтернет;

2.2.6. не декомпілювати, не реверсувати, не демонтувати або в інший спосіб не намагатися отримувати код Програмних продуктів;

2.3. Ліцензіар має право: 

2.3.1. Вносити зміни та вдосконалення до Програмних продуктів;

2.3.2. припинити цю Ліцензію в односторонньому порядку, якщо Ліцензіат не виконує умови і положення цієї Ліцензії або Публічного договору (оферти) та не усуває встановлені порушення, за умови попереднього повідомлення про це Ліцензіата не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати припинення. При цьому, Ліцензіар у разі якщо у нього наявні достатні підстави вважати, що Ліцензіат порушує умови Ліцензії, зобов’язаний до повідомлення про припинення Ліцензії, надати Ліцензіату письмову вимогу, з відповідними доказами, про усунення порушення, яку Ліцензіат зобов’язаний виконати протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів.

2.4. Усі права на дані та інформацію, що накопичені за допомогою та під час правомірного використання Програмних продуктів, а саме електронні розрахункові документи, електронні фіскальні звіти, електронні фіскальні звітні чеки, є власністю Ліцензіата, та не можуть бути в жодному разі, в будь-якій формі чи способом, використані Ліцензіаром, за виключенням випадків прямо передбачених чинним законодавством України. 

2.6. Ліцензіар гарантує, що використання Програмних продуктів відповідно до цієї Ліцензії не порушує права на інтелектуальну власність будь-яких третіх осіб відповідно до законодавства про авторські права, торговельні знаки та/або комерційну таємницю будь-якої держави, що підписали Бернську конвенцію про захист творів літератури і мистецтва. 

2.8. Ліцензіар не надає гарантій щодо Програмних продуктів у випадку порушення передбачених у Ліцензії умов їх використання. 

2.9. Програмні продукти надаються “такими, як вони є”. Ліцензіар не несе ніякої відповідальності за те, що Програмні продукти не відповідають очікуванням і уявленням Ліцензіата, не містять помилок, а також за прямі або непрямі наслідки використання у роботі або неможливості використання у роботі Програмних продуктів.

 

 1. Реквізити Ліцензіара

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»

Місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, приміщення 604

Код ЄДРПОУ 41231992

IBAN: UA703052990000026007006227173 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 

МФО 305299

Отримати консультацію
Mail
Viber
Telegram