Оферта (публічний договір), чинна з 16.05.2022 року

 1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЧАСНО СЕРВІС” (надалі – Оператор), якому належить право інтелектуальної власності на програмну продукцію у вигляді онлайн-сервісу “Вчасно Каса”, щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає Користувачем онлайн-сервісу “Вчасно Каса” (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. Дія цієї Оферти також поширюється на взаємодію Користувача з Оператором шляхом встановлення на пристрій Користувача під управлінням (Windows, Linux, iOS, Android) інших програмних продуктів (застосунків) за допомогою яких Користувач може отримати Доступ до Сервісу Вчасно Каса, наприклад таких як – Модуль інтеграції/Вчасно Каса (застосунок).

 

 1. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі

2.1. Додаткові послуги – послуги з надсилання електронних розрахункових документів на кінцеве обладнання клієнтів/покупців Користувача у форматі Viber-повідомлення або SMS-повідомлення. 

2.2. Доступ до Сервісу Вчасно Каса – надання можливості користуватися результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу “Вчасно Каса” за посиланням – https://kasa.vchasno.com.ua/.

2.3. Інтеграційний шлюз для обміну даними при реєстрації розрахункових операцій (Модуль інтеграції/ Вчасно Каса (застосунок)) – програмний продукт у вигляді модуля, що забезпечує можливість зберігання кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису для підписання електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків, виконання функції присвоєння номеру фіскальному документу та інтеграції по API/SDK між Сервісом Вчасно Каса та обліковою системою Користувача для реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та може надаватися Користувачам в межах  тарифів Сервісу Вчасно Каса.

2.4. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти та використовує Сервіс Вчасно Каса. 

2.5. Онлайн-сервіс “Вчасно Каса” (Сервіс Вчасно Каса) – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, що знаходиться за посиланням – https://kasa.vchasno.ua/, https://kasa.vchasno.com.ua/ та може функціонувати шляхом взаємодії з обліковою системою Користувача, іншими програмними продуктами (застосунками) за допомогою яких Користувач може отримати Доступ до Сервісу Вчасно Каса та являє собою програмне рішення (програмний реєстратор розрахункових операцій), в якому фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер Державної податкової служби України і який призначений для забезпечення автоматизації процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та реєстрації розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». 

2.6. Сторони (кожна окремо – Сторона) – Користувач та Оператор.

2.7. Тариф Оператора (Тариф) – ціна Доступу до Сервісу Вчасно Каса та ціна Додаткових послуг, що вказані за посиланням – http://kasa.vchasno.com.ua/ . Сторони погодили, що під терміном “місяць” в найменуванні Тарифів мається на увазі період з дати початку надання Послуг згідно з пунктом 4.3 цього Договору або з дати коли Послуги вважаються наданими згідно з пунктом 4.4 цього Договору і до аналогічної дати наступного календарного місяця (у разі, якщо аналогічна дата відсутня в календарному місяця – дата, що передує аналогічній даті).

2.8. Інші терміни, які вживаються в цьому Договорі, якщо не надано іншого визначення в Договорі, застосовуються в розумінні, як то передбачено в Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». 

 

 1. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є надання Оператором Користувачу наступних послуг:

3.1.1. Надання Доступу Користувачу до Сервісу Вчасно Каса, що забезпечує реєстрацію розрахункових операцій згідно з Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та автоматизацію процесів зберігання, пошуку, аналізу електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків, в тому числі, шляхом взаємодії з іншими програмними продуктами (застосунками) за допомогою яких Користувач може отримати Доступ до Сервісу Вчасно Каса відповідно до обраних Користувачем Тарифів Сервісу Вчасно Каса, які розміщені за посиланням – http://kasa.vchasno.com.ua/ (надалі – Послуги Сервісу Вчасно Каса);

3.1.2. Надання Користувачу послуги з надсилання електронних розрахункових документів на кінцеве обладнання клієнтів/покупців Користувача у форматі Viber-повідомлення або SMS-повідомлення (надалі – Додаткові послуги)

3.1.3. Надання Користувачу послуги з налаштування інтеграції Сервісу Вчасно Каса з обліковими системами Корисувача (надалі – Послуги з налаштування інтеграції).

3.2. Користувач погоджується з умовами і зобов’язується виконувати Політику конфіденційності (https://vchasno.ua/privacy-policy), яка є невід’ємною частиною Договору і акцептом цієї Оферти підтверджує свою безумовну згоду на її дотримання.

3.3. Порядок отримання Користувачем простої (невиключної) субліцензії на Модуль інтеграції/Вчасно Каса (застосунок) за допомогою якого Користувач може отримати Доступ до Сервісу Вчасно Каса, передбачені Субліцензійним публічним договором на право використання програмних продуктів згідно з Додатком № 1 який є невід’ємною частиною Договору і акцептом цієї Оферти Користувач підтверджує свою безумовну згоду на його дотримання у разі використання Вчасно Каса (застосунок).

 

 1. Умови надання Послуг

4.1. Доступ до Сервісу Вчасно Каса надається Оператором Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше реєстрації Користувача.

4.2. Реєстрація та активація Користувача в Сервісі Вчасно Каса здійснюється шляхом використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Оператор здійснює активацію Користувача через перевірку відповідності кваліфікованого сертифікату відкритого ключа або удосконаленого електронного підпису/удосконаленої електронної печатки Користувача отриманим від нього ідентифікаційним даним;

4.3. Датою початку надання Послуг Сервісу Вчасно Каса за тарифами “Оптимальний на 3 місяці”, “Оптимальний на 6 місяців”, “Оптимальний на 12 місяців” є дата отримання оплати на банківський рахунок Оператора у розмірі вартості ціни Доступу до Сервісу Вчасно Каса, що вказана за посиланням – http://kasa.vchasno.com.ua

4.4. Послуги Сервісу Вчасно Каса за тарифом “Оптимальний на 1 місяць” вважаються наданими з дати отримання оплати на банківський рахунок Оператора у розмірі вартості ціни Доступу до Сервісу Вчасно Каса, що вказана за посиланням – http://kasa.vchasno.com.ua та надання Доступу до Сервісу Вчасно Каса в межах однієї каси (присвоєння їй фіскального номеру). 

4.5. В рамках Тарифів можливе розширення діючого Доступу до Сервісу Вчасно Каса шляхом придбання додаткових кас (присвоєння їм фіскального номеру), при цьому Користувач сплачує вартість ціни Доступу до Сервісу Вчасно Каса за Тарифами за кожну додаткову касу (присвоєний їй фіскальний номер).

4.6. Послуги з налаштування інтеграції Сервісу Вчасно Каса з обліковими системами Корисувача надаються Оператором на підставі наданого Користувачу рахунку на оплату.

4.7. Додаткові послуги замовляються Користувачем шляхом підключення Додаткових послуг за допомогою API за інструкцією наданою Оператором.

4.8. Датою початку надання Додаткових послуг є дата першого надсилання електронного розрахункового документу клієнту/покупцю Користувача у форматі Viber-повідомлення або SMS-повідомлення. 

 

 1. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти.

5.1. Ціна Послуг Сервісу Вчасно Каса та ціна Додаткових послуг з надсилання електронних розрахункових документів у форматі Viber-повідомлення або SMS-повідомлення визначається згідно з обраним Користувачем Тарифом на веб-сайті Оператора за посиланням – http://kasa.vchasno.com.ua, або шляхом підписання окремого договору за узгодженою між Сторонами ціною.

5.2. Оператор має право надавати Послуги Сервісу Вчасно Каса на спеціальних умовах (спеціальні пропозиції), під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайтах Оператора.

5.3. У випадку придбання Користувачем Доступу до Сервісу Вчасно Каса за платним тарифом, умови такого придбання можуть визначатися:

– відповідним окремим договором Користувача та Оператора з визначеними умовами надання Доступу до Сервісу Вчасно Каса та ціною такого доступу;

– онлайн-замовленням, яке здійснюється через особистий кабінет або обліковий запис (акаунт) Користувача. Користувач підтверджує своє замовлення шляхом його оплати (акцепту). Оператор залишає за собою право відмовити Користувачу у виконанні замовлення.

5.4. Оператор має право з метою демонстрації та ознайомлення з функціоналом Сервісу Вчасно Каса надавати тестовий Доступ до Сервісу Вчасно Каса протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати реєстрації першої каси (присвоєння їй фіскального номеру), що є рекламою в розумінні чинного законодавства України та надається Оператором для підвищення лояльності та залучення нових Користувачів.

5.5. Надання Послуг Сервісу Вчасно Каса  здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. У випадку зміни Тарифів протягом оплаченого Користувачем періоду використання, вартість доступу для такого Користувача залишається незмінною до закінчення оплаченого періоду користування таким тарифом. Додаткові послуги, надані Оператором протягом календарного місяця, оплачуються на умовах післяплати, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання Користувачем Акта надання послуг відповідно до умов пунктів 5.6 цього Договору.

5.6. Факт належного надання Оператором Послуг Сервісу Вчасно Каса за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акту надання послуг (надалі – Акт) на суму ціни доступу до Сервісу Вчасно Каса за Тарифами “Оптимальний на 3 місяці”, “Оптимальний на 6 місяців” та “Оптимальний на 12 місяців”, в залежності від кількості днів користування доступом до Сервісу Вчасно Каса протягом місяця в якому було надано такий доступ, який оформляється Оператором у вигляді електронного документу та передається на підпис Користувачу до 10 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Послуги Сервісу Вчасно Каса. Факт належного надання Оператором Послуг Сервісу Вчасно Каса за тарифом “Оптимальний на 1 місяць” засвідчується підписанням Сторонами Акта надання послуг датою надання Доступу до Сервісу Вчасно Каса в межах однієї каси (присвоєння їй фіскального номеру) за цими тарифами. Факт належного надання Оператором Додаткових послуг за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акта надання послуг на суму ціни Додаткових послуг в залежності від кількості надісланих електронних розрахункових документів на месенджер Viber у звітному місяці, які оформляються Оператором у вигляді електронних документів та передаються на підпис Користувачу до 10 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Додаткові послуги.

5.7. Користувач повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Оператора або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акта та/або до Послуг, в тому числі, їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі збоїв в роботі Сервісу, та/або у разі виявлення Користувачем недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк в 3 (три) робочі дні, надати Оператору відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акту, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).

5.8. У випадку, якщо Користувач не надає Оператору у строк, визначений у пункті 5.7 Договору, підписаний зі своєї сторони Акт або Мотивовану відмову, надані Послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.

5.9. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі.

5.10. Оператор сервісу має право переглянути Тариф, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресами, вказаними у пункті 5.1 Договору, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

5.11. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора Сервісу письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

5.12. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг.

5.13. Додаткові послуги встановлені пунктом 3.1.2 Договору можуть надаватися Оператором Користувачу на умовах 100% попередньої оплати у розмірі 1500,00 грн (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

5.14. Факт належного надання Оператором Послуг налаштування інтеграції засвідчується підписанням Сторонами Акта надання послуг по факту завершення налаштування інтеграції Сервісу Вчасно Каса з обліковою системою Користувача, який оформляється Оператором у вигляді електронного документу та передається на підпис Користувачу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надання Оператором Додаткових послуг. 

 

 1. Використання об’єктів права інтелектуальної власності

6.1. Сервіс Вчасно Каса, який являє собою програмний продукт до складу якого входять зображення, текстові матеріали та інші об’єкти авторських і/або суміжних прав, а так само об’єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад сервісів або є його додатковими компонентами чи матеріалами, також чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (надалі – Об’єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та іншими законодавчими актами у сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Оператору на виключному праві, якщо інше не зазначено в повідомленні про права.

6.2. Оператор надає користувачеві право використання Об’єктів права інтелектуальної власності на умовах простої (не виключною) ліцензії на території всіх країн світу зазначеними в цій Оферті способами виключно з метою отримання Користувачем доступу до сервісів Оператора за цим Договором.

6.3. Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, реверсувати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати сервіси, в тому числі їх окремі частини чи окремі складові у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об’єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу Оператора.

6.4. Програмне забезпечення, яке є складовою сервісів, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку сервісів і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Користувач приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення і дозволяєте сервісам постачати їх у рамках отримання Послуг.

 

 1. Строк дії і зміна умов Оферти

7.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням – https://kasa.vchasno.ua/ (https://kasa.vchasno.com.ua/) і діє до моменту відкликання Оферти Оператором.

7.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 7.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні. 

 

 1. Строк дії Договору та припинення Договору

8.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.

8.2. Договір може бути достроково розірваний:

8.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;

8.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

8.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

8.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором);

8.2.5. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, останній повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг.

 1. Відомості про конфіденційність та гарантії

9.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Незважаючи на обмеження, встановлені цим пунктом Договору, Сторони погоджуються, що Оператор має право розміщувати зображення логотипу Користувача та їх найменування на веб-сайті Оператора.

9.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператору, що:

9.2.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації в якості Користувача на веб-сайтах: https://kasa.vchasno.ua/, https://kasa.vchasno.com.ua/ та/або при оформленні платіжних документів, оплаті Послуг;

9.2.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

9.2.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

9.3. Приймаючи цю Оферту, Користувач погоджуються на використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу з Оператором в межах виконання цього Договору. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги», при цьому, Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

9.4. Користувач гарантує, що особа, яка використовує кваліфікований електронний підпис Користувача є належним чином уповноваженим представником Користувача на законних підставах.

9.5. Користувач зобов’язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

9.6. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій не уповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій, за виключенням випадків, коли до моменту вчинення таких дій Користувач письмово повідомив Оператора про втрату паролю.

 

 1. Персональні дані

10.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

10.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

 

 1. Відповідальність і обмеження відповідальності

11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

11.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу Вчасно Каса, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

11.3. У випадку порушення Користувачем строків оплати Послуг, передбачених цим Договором, Користувач сплачує на користь Оператора пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених Користувачем Послуг, за кожен день існування такого порушення.

 

 1. Порядок вирішення спорів

12.1. Всі спори та розбіжності, пов’язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

12.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

 

 1. Форс-мажор

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.

13.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов’язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

13.3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

 

 1. Реклама

14.1. Певні Послуги підтримуються прибутками від реклами та можуть передбачати показ рекламних оголошень.

14.2. Методи, способи та порядок розміщення рекламних оголошень в Сервісі Вчасно Каса визначається Оператором та може зазнавати змін без спеціального повідомлення Користувачів.

14.3. З урахуванням наданого доступу до Сервісу Вчасно Каса, Користувач погоджується, що Сервіс Вчасно Каса може розміщувати таку рекламу.

 

 1. Реквізити

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»

Місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літ. 4Г, приміщення 604

Код ЄДРПОУ 41231992

IBAN: UA833052990000026002026223077 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 

МФО 305299

Додаток № 1 до Публічного договору (оферти) 

СУБЛІЦЕНЗІЙНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на право використання програмних продуктів

 

Цей документ являє собою відкриту пропозицію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЧАСНО СЕРВІС» (надалі – Ліцензіат), щодо укладення Субліцензійного договору на право використання програмних продуктів (застосунків) – Інтеграційний шлюз для обміну даними при реєстрації розрахункових операцій (Модуль інтеграції/Вчасно Каса (застосунок)) (надалі разом – Програмні продукти), як об’єктів права інтелектуальної власності, на викладених у цьому Субліцензійному публічному договорі (надалі – Субліцензійний договір) умовах.

 

Відповідно до ст.ст. 205, 634, 638-642, 1107-1110 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в цьому Субліцензійному договорі умов, особа, яка шляхом завантаження та/або встановлення або іншого початку використання Програмних продуктів будь-яким іншим способом, стає Субліцензіатом (акцепт умов рівнозначний укладанню Субліцензійного договору) та отримує право на використання відповідного завантаженого (встановленого) Програмного продукту, як об’єкта права інтелектуальної власності.

 

 1. Загальні положення
 1. За цим Субліцензійним договором, у випадку його акцепту Субліцензіатом, Ліцензіат передає, а Субліцензіат (Користувач Сервісу Вчасно Каса) приймає прості (невиключні) ліцензії на Програмні продукти, якими Субліцензіат володіє та користується протягом строку дії цього Субліцензійного договору на визначених Ліцензіатом умовах, без права передачі його третім особам (надалі – Субліцензія).
 2. Дія наданої Субліцензії безпосередньо пов’язана із використанням Субліцензіатом Сервісу Вчасно Каса відповідно до Публічного договору (оферти) або окремо укладеного, індивідуального договору. У випадку припинення використання Сервісу Вчасно Каса, Субліцензіат втрачає право на використання Програмних продуктів, а дія цього Субліцензійного договору вважається припиненою. Строк дії Субліцензії встановлюється на строк дії протягом якого Субліцензіатом використовується Сервіс Вчасно Каса.
 3. Право, яке передається за цієї Субліцензією, поширюється в межах території усього світу.
 4. Умови цієї Субліцензії поширюються також на оновлення, доповнення, додаткові компоненти Програмних продуктів, що забезпечують їх функціонування. Ліцензіат зобов’язується здійснювати оновлення, доповнення, доопрацювання Програмних продуктів з метою повноцінного їх функціонування задля забезпечення можливості Субліцензіата користуватися Послугами з Доступу до Сервісу Вчасно Каса.
 5. Сторони погодили, що ця Субліцензія на використання Програмних продуктів надається Ліцензіатом Субліцензіату виключно з метою забезпечення можливості Субліцензіата скористатися послугами Ліцензіата, що надаються згідно з умовами Публічного договору (оферти) про надання Доступу до Сервісу Вчасно Каса. 
 6. Вартість надання Субліцензії входить до вартості Послуг Сервісу Вчасно Каса та не підлягає додатковій оплаті. 
 7. Право на використання Програмних продуктів виникає у Субліцензіата з дати початку надання Послуг Сервісу Вчасно Каса а відповідно до обраного Субліцензіатом Тарифу згідно з Публічним договором (офертою). 
 8. Доступ до Програмних продуктів за цією Субліцензією надається Ліцензіатом шляхом встановлення на пристрій Субліцензіата. 
 9. Субліцензіат не має права надавати Програмні продукти в оренду, лізинг, інше використання або комерційний прокат третім особам.
 10. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цієї Субліцензії, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством  та умовами Публічного договору (оферти).

 

 1. Умови надання Субліцензії:

2.1. Субліцензіат має право використовувати Програмні продукти виключно у відповідності до їх функціональних призначень та умов цієї Субліцензії.

2.2. Субліцензіат зобов’язаний:

2.2.1. повідомити Ліцензіата про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності на Програмні продукти;

2.2.2. не здійснювати зміни, не модифікувати та не вдосконалювати Програмні продукти;

2.2.3 не використовувати Програмні продукти у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням;

2.2.4. не використовувати код Програмних продуктів та не передавати його будь-яким третім особам з метою створення або розповсюдження чи передачі в будь-якій іншій формі широкому колу осіб ідентичних Програмних продуктів;

2.2.5. не робити несанкціоновані копії Програмних продуктів на будь-які носії для зберігання інформації в електронному вигляді та шляхом викладення в мережу Інтернет;

2.2.6. не декомпілювати, не реверсувати, не демонтувати або в інший спосіб не намагатися отримувати код Програмних продуктів;

2.3. Ліцензіат має право: 

2.3.1. Вносити зміни та вдосконалення до Програмних продуктів;

2.3.2. припинити цю Субліцензію в односторонньому порядку, якщо Субліцензіат не виконує умови і положення цієї Субліцензії або Публічного договору (оферти) та не усуває встановлені порушення, за умови попереднього повідомлення про це Субліцензіата не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати припинення. При цьому, Ліцензіат у разі якщо у нього наявні достатні підстави вважати, що Субліцензіат порушує умови Субліцензії, зобов’язаний до повідомлення про припинення Субліцензії, надати Субліцензіату письмову вимогу, з відповідними доказами, про усунення порушення, яку Субліцензіат зобов’язаний виконати протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів.

2.4. Усі права на дані та інформацію, що накопичені за допомогою та під час правомірного використання Програмних продуктів, а саме електронні розрахункові документи, електронні фіскальні звіти, електронні фіскальні звітні чеки, є власністю Субліцензіата, та не можуть бути в жодному разі, в будь-якій формі чи способом, використані Ліцензіатом, за виключенням випадків прямо передбачених чинним законодавством України. 

2.6. Ліцензіат гарантує, що використання Програмних продуктів відповідно до цієї Субліцензії не порушує права на інтелектуальну власність будь-яких третіх осіб відповідно до законодавства про авторські права, торговельні знаки та/або комерційну таємницю будь-якої держави, що підписали Бернську конвенцію про захист творів літератури і мистецтва. 

2.8. Ліцензіат не надає гарантій щодо Програмних продуктів у випадку порушення передбачених у Субліцензії умов їх використання. 

2.9. Програмні продукти надаються “таким, як він є”. Ліцензіат не несе ніякої відповідальності за те, що Програмні продукти не відповідають очікуванням і уявленням Субліцензіата, не містять помилок, а також за прямі або непрямі наслідки використання у роботі або неможливості використання у роботі Програмних продуктів.

 

 1. Реквізити Ліцензіата

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС»

Місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, приміщення 604

Код ЄДРПОУ 41231992

IBAN: UA833052990000026002026223077 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», 

МФО 305299

Отримати консультацію
Mail
Viber
Telegram